บริการ

การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

 • การจัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • บำรุงรักษางานระบบเครื่องกล
 • วางแผนการทำงานประจำวัน, เดือน, ปี
 • วางแผนการจัดทำบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบสุขาภิบาล
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • ตรวจสอบและควบคุมการบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน ของบริษัทคู่สัญญา
 • ระบบอื่นๆ


บริหารจัดการสภาพแวดล้อม

 • แม่บ้าน ควบคุมและจัดตารางการทำงานของแม่บ้านเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการ
 • ทำความสะอาดประจำวันบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
 • การปรับปรุงพื้นที่สีเขียว
 • บำรุงรักษาดูแลต้นไม้พื้นที่ส่วนกลาง
 • รณรงค์การคัดแยกขยะในโครงการ
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประหยัดพลังงาน
 • การจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


บริหารจัดการชุมชนและคุณภาพชีวิต

 • จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้พักอาศัย
 • จัดกิจกรรมทำบุญอาคาร วันเด็ก ปีใหม่ สรงน้ำพระวันสงกรานต์ ลอยกระทงฯลฯ
 • การบริการฉีดปลวกส่วนกลางและภายในห้องชุด
 • จัดกิจกรรมประชุมใหญ่ และหรือ การประชุมคณะกรรมการ
 • เครื่องมือ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและให้บริการด้านต่างๆแก่เจ้าของร่วม


ด้านการเงินและธุรกรรมบริการ

การเงิน

 • ทำหน้าที่จัดเก็บค่าส่วนกลาง ค่าน้ำประปาและใช้จ่ายต่างๆ
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบการเงินประจำเดือน
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรต่าง ที่ต้องชำระต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
 • ดำเนินการติดตามทวงหนี้ค้างชำระส่วนกลาง

ธุรกรรมบริการ

 • การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ควบคุมดูแลการใช้พื้นที่ต่างๆ เช่น

- พื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
- พื้นที่ลานจอดรถ
- สวนสาธารณะ สวนหย่อมสนามเด็กเล่น
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
- การจัดเก็บเอกสาร
- การบริหารจัดการระบบข้อมูล