อบรมการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

  • อบรมการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

    ด้วยความห่วงใยท่านเจ้าของห้องทุกท่าน บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) ได้จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติขึ้น เพื่อให้ท่านเจ้าของห้องมั่นใจว่า พนักงาน SMART ทุกคน มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทำ CPR เบื้องต้น โดยในการอบรมพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำไปใช้ได้จริง