เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

smart service

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำหน้าที่บริหารจัดการ หมู่บ้านจัดสรร / อาคารชุด ทั้งในงานบริการลูกค้า งานดูแลสาธารณูปโภคภายในโครงการ ตลอดจนการจัดตั้งนิติบุคคล อำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน ดูแลงบประมาณของลูกบ้าน และจัดสรรรายรับ รายจ่ายอย่างเป็นระบบ ตามกฎระเบียบข้อบังคับตามพระราชบัญญัติอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2522

ขอบเขตการดำเนินงาน

 • ทำหน้าที่ประสานงาน และสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สุขแก่สมาชิกผู้อยู่อาศัยร่วม
 • เสนอแนวทางแก้ไข รับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัยข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทตลอดจนให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะร่วมกัน
 • ทำหน้าที่จัดซื้อ และจัดหาทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติและมอบหมาย ให้ดำเนินการจากผู้ว่าจ้าง โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีผลประโยชน์
 • จัดหา จัดจ้างนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ รวมถึงตรวจสอบผลการปฎิบัติงานบริษัทผู้รับจ้างอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา
 • จัดประชุมใหญ่สมาชิก และหรือ การประชุมคณะกรรมการ
 • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาดูแลระบบสาธารณูปโภค งบพัฒนาปรับปรุง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
 • นำเสนอแผนกิจกรรมภายในหมู่บ้าน ที่พักอาศัย เพื่อสมาชิกผู้อยู่อาศัยร่วมมีกิจกรรม สันทนาการ ร่วมกัน ในเทศกาล และหรือวาระสำคัญ
 • ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจในการติดต่อหน่วยราชการ
 • รายงานสถานะการเงินการบัญชี
 • เสนอจัดหาบริษัทตรวจสอบทางบัญชี
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ